Center odličnosti za sodobno tehnologijo vodenja

»Center odličnosti za sodobno tehnologijo vodenja« je eden od projektov, katerih cilj je izvajanje strategije razvoja na področju tehnologije vodenja procesov (avtomatizacija in informatizacija), ki jo je pripravila tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov (TVP)«. Partnerji Centra odličnosti so skoraj vsi člani tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«. To so podjetja, ki predstavljajo večino najpomembnejših igralcev na slovenskem trgu storitev s področja avtomatizacije in informatizacije industrijskih procesov ter institucije, ki predstavljajo veliko večino nosilcev znanja na področju tehnologije vodenja v Sloveniji. Poleg članov tehnološke mreže so partnerji Centra odličnosti tudi podjetja uporabniki tehnologije vodenja, ki so izrazila neposreden interes za financiranje dogovorjenih smeri in programov raziskav in razvoja. Na ta način zasnovana struktura centra odličnosti je razširjena z raziskovalci na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani in njihovimi industrijskimi partnerji. Seznam ustanovitvenih partnerjev centra odličnosti podaja tabela 1. V kasnejših fazah razvoja Centra odličnosti bo njegovo sestavo po potrebi mogoče še razširili z drugimi partnerji.

Tabela 1. Seznam ustanovnih partnerjev Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja
Št. Ime in firma partnerja Sedež partnerja Oblika
1. Institut »Jožef Stefan« Ljubljana Javni zavod
2. Univ. v Ljubljani, Fak. za elektrotehniko Ljubljana Javni zavod
3. INEA Ljubljana d.o.o.
4. Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor Javni zavod
5. Domel Železniki d.d.
6. TELEM Inženiring, avtomatizacija, zastopstva Maribor d.o.o.
7. FDS Research Ljubljana d.o.o.
8. Metronik Ljubljana d.d.o.
9. Robotina Izola d.o.o.
10. Goap Nova Gorica d.o.o.
11. Liko Pris Vrhnika d.o.o.
12. Lek Ljubljana d.d.
13. Centr. čistilna naprava Domžale-Kamnik Domžale Javno podj.
14. Špica International Ljubljana d.o.o.
15. Kolektor Synatec Idrija d.o.o.
16. Univ. v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Ljubljana Javni zavod
17. ALPINA Žiri d.d.
18. ETI Izlake d.d.
19. Kolektor LIV Postojna d.o.o.

Seznam projektov ter investicij v letu 2006

Projekt CO STV sestavljata dva programa aktivnosti: prvi del programa obsega izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v okviru šestih programskih sklopov (aktivnosti), drugi del programa pa obsega investicije v raziskovalno razvojno opremo, ki se uporablja pri izvajanju omenjenih programskih sklopov.

Izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v okviru šestih programskih sklopov
Aktivnost Nosilni investitor Soinvestitor
Sodobne regulacijske metode Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Institut »Jožef Stefan«; INEA; METRONIK; Robotina; GOAP; Liko-Pris; Špica; Telem; Lek; Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik
Avtomatski sprotni nadzor procesov in kontrola kvalitete izdelkov Institut »Jožef Stefan« Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; INEA; Domel; Telem; FDS Research; Špica
Tehnologije daljinskega in distribuiranega vodenja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru Institut »Jožef Stefan«; Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; INEA; Špica; Telem
Podpora odločanju pri vodenju proizvodnje Institut »Jožef Stefan« Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; Fak. za elektrotehniko, rač. in informatiko, Univerza v Mariboru; INEA; METRONIK; Synatec; Špica
Informacijsko obvladovanje izdelka skozi celotno življenjsko dobo Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani Domel, d.d.; ALPINA d.d.
Projektno vodenje v sistemu naročil Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani ETI d.d.; LIV Plastika d.o.o.

 

Namen delovanja CO STV so aplikativne raziskave in razvoj novih oziroma izboljšanih tehnologij, izdelkov in storitev na naslednjih šestih prednostnih področjih tehnologije vodenja, s katerimi so opredeljeni istoimenski projektni sklopi:

  1. Sodobne regulacijske metode (AK3a-1)
  2. Avtomatski sprotni nadzor procesov in kontrola kvalitete izdelkov  (AK3a-2)
  3. Tehnologije daljinskega in porazdeljenega vodenja (AK3a-3)
  4. Podpora odločanju pri vodenju proizvodnje (AK3a-4)
  5. Informacijsko obvladovanje izdelka skozi celotno življenjsko dobo (AK3a-5)
  6. Projektno vodenje v sistemu naročil (AK3a-6)
Investicije v raziskovalno razvojno opremo obsegajo:
Št. investicije* Naziv investicije
Investicija 1 Računalniška infrastruktura CO STV - IJS
Investicija 2 Splošna elektronska merilna oprema za CO STV - IJS
Investicija 3 Oprema za brezkontaktno merjenje na industrijskih napravah
Investicija 4 Nadgradnja procesnega laboratorija CO STV – IJS
Investicija 5 Merilno regul. in simulacijska oprema CO STV – IJS
Investicija 9 Aplikativni strežnik za PI sistem
Investicija 13 Prenova prostorov za CO STV - FE
Investicija 16 Informacijsko-telekom. infrastruktura za CO STV - FERI
Investicija 18 Multimedijski sistem za hkratno komunikacijo več partnerjev
Investicija 21 Laserski merilnik 3D oblik
Investicija 22 Stroj rezkalni 5 osni
Investicija 24 Naprava za virtualno realnost

* Številke niso po vrsti zato, ker nekatere od prvotno predlaganih investicij niso bile odobrene za financiranje.

Vzporedno z izvajanjem naštetih projektnih sklopov bodo partnerji Centra odličnosti za STV deloma s pomočjo subvencije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) posodobili, nadgradili in dopolnili svoje raziskovalno razvojne laboratorije, njihovo opremo in drugo zahtevnejšo tehnološko in raziskovalno infrastrukturo s pomočjo raznovrstne nove računalniške materialne in programske opreme, bolj ali manj specialne merilno regulacijske opreme, aplikativnih strežnikov, laboratorijskih modelnih naprav, demonstracijskih sistemov, sistemov za komunikacijo in preizkušanje ter nekaterih posebnih merilnikov ter drugih strojev in naprav s področja tehnologije vodenja.

Predstavitvena knjižica Centra odličnosti.

 

Projekt delno financira EU

NA VRH  |  NATISNI STRAN